ASIGEST_Sajt_Slajder_Mali_POZADINA

Vrste Osiguranja

Osiguranje od svih rizika je osiguranje imovine namenjeno svim privrednim društvima koja imaju širok spektar poslovanja i već godinama predstavlja standard u svetu osiguranja. Ovaj vid osiguranja nosi prednosti i olakšanja kao sto su: jedna polisa za ugovoreni broj rizika, smanjenje nivoa administracije, mogućnost ugovaranja raznih iznosa učešća u šteti, proširenje standardnih oblika pokrića na pokriće od svih neimenovanih opasnosti i pružanje potpune zaštite za imovinu i poslovanje privrednog društva.

Osiguranje imovine predstavlja osiguravajuće pokriće vaše kuće, stana, vikendice, fabrike, poslovnog prostora(kancelarija, magacin i dr.), kao i svih pokretnosti i dragocenosti. U slučaju nepredviđenog događaja, na ovaj način najbrže i najlakše možete da vratite sve u prvobitno stanje. U ponudi je paleta osiguravajućih pokrića od osnovnih i dopunskih rizika, svaka sa svojim prednostima i specifičnostima, zavisno od vaših želja i mogućnosti.

Osiguranje objekata u izgradnji ili montaži podrazumevaja sve štete nastale na osiguranom objektu, opremi i građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže. Osiguranje se odnosi na posledica požara, eksplozije, prirodne katastrofe kao što su zemljotres, poplava, bujica i visoka voda, oluja i udar groma, sleganje i klizanje tla, štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe i razbojništva, građevinske nezgode kao i štete na imovini ili zdravlju trećih lica.

Osiguranje robe u transportu pokriva fizičko oštećenje ili gubitak vaše robe dok je u transportu zemljom, vodom ili vazduhom. Bilo da do oštećenja ili gubitka dođe tokom drumskog, železničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe, u domaćem ili međunarodnom transportu, uz ovo osiguranje možete dobiti finansijsku nadoknadu na osnovu osiguranih rizika.

Osiguranjem od nezgode pokrivaja sve iznenadne i od volje osiguranika nezavisne događaje koji, delovanjem na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

Osiguranje kredita vam pruža finansijsku zaštitu u slučaju da ostanete bez posla, pruža ekonomsku sigurnost za vas i vašu porodicu i olakšava traženje novog posla.

Putno zdravstveno osiguranje predstavlja sigurnost pri bilo kom putovanju. U koju god zemlju da krenete zbog odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno a upravo to vam ova vrsta osiguranja i omogućava.

Dobrovoljnio zdravstvenio osiguranje obuhvata one usluge koje su medicinski opravdane odnosno neophodne za dijagnozu ili lečenje pacijenata. Sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem postižete mir i prekopotrebnu sigurnost.

Osiguranje poljoprivrede podrazumeva osiguranje useva i plodova kao i osiguranje životinja.

1. Osiguranjem useva i plodova postiže se zaštita poljoprivrednih kultura od mnogobrojnih opasnosti kojima su izloženi tokom godine kao što su  grad, požari, udari groma kao osnovni rizici i oluje, prolećni ili jesenji mraz , rizici nakon izvršene žetve ili berbe, kao dopunski rizici.

2. Osiguranje životinja predstavlja veliku ekonomsku zaštitu vlasnika koji i pored velike brige i predanosti kojom uzgajaju svoje životinje ne uspevaju da otklone sve opasnosti i nezgode koje se mogu desiti.

Osiguranje od odgovornosti vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične delatnosti.

Osiguranje odgovornosti prevoznika kao predmet ima odgovornost vozača za štete na robi primljenoj na prevoz po urednim prevoznim ispravama a koje su posledica uništenja, oštećenja i nestanka robe. Odgovornost pokrivena ovim osiguranjem je od momenta kada osiguranik preuzme robu od pošiljalaca pa do momenta njene predaje primaocu. Osiguravač je obavezan da nadoknadi i troškove eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes, a u cilju sprečavanja od daljeg oštećenja robe ili smanjenja već nastalih oštećenja robe. Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuće pokriće za štete na robi primljenoj na prevoz od sledećih rizika: Saobraćajne nezgode (sudar, udar, prevrnuće, potonuće i sl.), požara i/ili eksplozije (osim štete nastale kao posledica samozapaljenja ili eksplozije same robe), provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe celog vozila sa robom (dokazana krađa).

Osiguranje motornih vozila je najbolji način da zaštitite svoje vozilo od bilo kakvih nepredviđenih događaja, ili bar da ublažite nastalu štetu. Izborom određene vrste ili nivoa osiguranja, možete obezbediti finansijsku nadoknadu za nastale štete tokom nepredviđenih događaja na putevima, bez obzira da li ste vi ili neko drugo lice odgovorni za štetni događaj.